Κουκουβίνος Χρήστος

Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1706
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  301

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Στατιστική και Συνδυαστική

Σπουδές

  • Διδακτορικό: Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
  • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Στατιστικοί και Συνδυαστικοί Σχεδιασμοί
  • Γραμμικά Μοντέλα και Παραγοντικοί Σχεδιασμοί
  • Θεωρία Κωδίκων