Ο υποχρεωτικός κύκλος μαθημάτων για Υποψήφιους Διδάκτορες είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για τροχιές με έξι (6) μαθήματα και πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα για τροχιές με δέκα (10) μαθήματα. Ο ελάχιστος συνολικός χρόνος εκπόνησης διατριβής, προβλέπεται κατ’ ελάχιστον σε τρία (3) πλήρη ακαδημαϊκά έτη.