Μεταπτυχιακή

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στον Τομέα Μαθηματικών


Ο υποχρεωτικός κύκλος μαθημάτων για Υποψήφιους Διδάκτορες είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για τροχιές με έξι (6) μαθήματα και πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα για τροχιές με δέκα (10) μαθήματα. Ο ελάχιστος συνολικός χρόνος εκπόνησης διατριβής, προβλέπεται κατ’ ελάχιστον σε τρία (3) πλήρη ακαδημαϊκά έτη.

 

Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


Τα διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών οδηγούν στη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, μετά από σπουδές ελάχιστης διάρκειας ενός πλήρους ημερολογιακού έτους. Για όσους θέλουν, υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε μία από τις συνεργαζόμενες σχολές του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου.

Συντονιζόμενα από τον Τομέα Μαθηματικών :

Με τη συμμετοχή του Τομέα Μαθηματικών :