Κανελλόπουλος Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1764
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  3.16

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μαθηματική Ανάλυση και Εφαρμογές

Σπουδές

  • 1997 – 2001 : Διδακτορικό Δίπλωμα στα Μαθηματικά, ΕΚΠΑ
  • 1996 : Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά, ΕΚΠΑ
  • 1987 : Πτυχίο Φυσικής, ΕΚΠΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ανάλυση, Συνδυαστική